Brandlarm

Installation av detektorer, larmknappar och larmdon installeras kräver kunskap. Därför är det viktigt att ni vänder er till en certifierad anläggarfirma för brandlarm. Inom ramen för regelverket skräddarsyr vi ert brandlarmsystem.

Svensk lagstiftning samt ett nationellt regelverk styr utformningen av brandlarmsystem. Industrier, företag, stora butiker, kommuner, landsting, institutioner och andra följer Svenska Brandskyddsföreningens regler för automatiskt brandlarm. Beroende på lokal krävs olika former av larm, enligt SBF-reglerna. Regelverket är till för att skydda personer, byggnader och miljö – och vi kan hjälpa er att tolka och förklara och hitta lösningar som passar just er verksamhet.

Industrier har höga krav på driftsäkerhet, då verksamheten i möjligaste mån ska fortgå utan stopp, medan till exempel publika verksamheter styrs mer av myndighetskrav, då allmänheten ska skyddas. Externa kravställare avgör ofta ramarna för det larmsystem som krävs, men ni behöver ändå ta ställning till en rad saker. Rökdetektor? Flamdetektor? Värmedetektor? Koloxiddetektor? Modeller? Hur ska de installeras? Som sakkunniga på brandlarm och med SBSC-certifierade behöriga ingenjörer lotsar vi er rätt.

Genom att vara leverantörsobundna och fabrikatsobundna inom ramarna för regelverket hjälper vi er att få det system som passar just er verksamhet.