Vattenblästring

Alucrom utför vattenblästring som ett komplement till traditionell sandblästring.

Vattenblästring (enbart vatten under högt tryck utan inblandning av fast blästermedel) efterfrågas framförallt där brand- eller explosionsrisk föreligger eller där damm från traditionell blästring kan medföra ett problem. Normalt brukas följande internationella termer:

  • <68 bar = Lågtryckstvätt
  • 68-680 bar = Högtryckstvätt
  • 680-1700 bar = Vattenblästring
  • >1700 bar = Ultra Högtrycksvattenblästring

Användning av vattenblästring förutsätter att ytan tidigare har varit blästrad på traditionellt vis eftersom enbart vatten inte kan ge en ytprofil i stålet. Fördelarna är framförallt att ingen gnistbildning förkommer vid blästringsprocessen samt att ytan blir ren från fett och klorider/salt, speciellt gäller detta kraftigt korroderat stål.

Detta ger en lång livslängds för målningssystemet. Vattenblästring är även en miljövänlig metod eftersom avfallsmängden efter förbehandling drastiskt kan minskas.

Alucrom hjälper sina kunder med att specificera rätt förbehandlingsgrad samt lämpliga målningssystem för vattenblästrade ytor.