Tillståndsprövning för vindkraftspark

Svenska Vindbolaget AB, numera Eolus vind AB, har anlitat Midroc Project Management AB (MPM) för att ta fram ansökningshandlingar inklusive miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsprövning av en planerad vindkraftspark i området Kråktorpet, Sundsvalls kommun.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram utifrån kraven i miljöbalken. I MKB:n identifieras och beskrivs de direkta och indirekta effekterna på miljön som verksamheten kan medföra. Ansökan har skrivits utifrån ett juridiskt perspektiv med sammanfattning av det material som ska utgöra underlag för Länsstyrelsens beslut.

MPMs uppdrag bestod av följande moment:

  • Upprättande av ansökan till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län
  • Upprättande av miljökonsekvensbeskrivning
  • Sammanställning och komplettering av befintligt underlag såsom samrådsmaterial, teknisk beskrivning och landskapsbildanalys

Kund: Svenska Vindbolaget AB
Varaktighet: 2010-2011
Omfattning: 170 timmar