Riskutredning enligt Sevesolagen Norcarb Engineered Carbons

Riskutredning enligt den s.k. Sevesolagen samt Lag om skydd mot olyckor för Norcarb Engineered Carbons AB processanläggning i Malmö.

Under sommaren och hösten 2015 har Norcarb Engineered Carbons AB tillsammans med Midroc Project Management AB genomfört en riskutredning för anläggningen i Malmö enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den s.k. Sevesolagen. Syftet med riskutredningen var att redogöra för verksamhetens risker, beskriva hur de hanteras samt redogöra för vilka resurser som finns tillgängliga vid en eventuell incident.

Norcarb Engineered Carbons anläggning i Malmö producerar kimrök. Anläggningen klassas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, och bolaget har ett miljötillstånd som omfattar tillverkning av 45 000 ton kimrök per år.

Vid genomförande av riskanalysen har en kvalitativ metod, så kallad grovanalys använts. För att kunna bedöma den existerande insatsberedskapens förmåga enligt LSO har fokus bestått av att identifiera och utreda den egentliga konsekvensen av större skadehändelser. I rapporten redovisades scenarion för händelser som bedöms kunna leda till allvarlig kemikalieolycka. Förebyggande samt begränsande åtgärder för att förhindra sådana olyckor beskrevs och en handlingsplan togs fram.

Uppdraget innefattade:

  • Platsbesök
  • Riskanalys med bedömning av sannolikheter och konsekvenser
  • Framtagning av scenarion för händelser som bedömdes kunna leda till allvarlig kemikalieolycka
  • Beskrivning av förebyggande och begränsande åtgärder
  • Händelseträd
  • Förslag till handlingsplan
  • Samarbete med Räddningstjänst

Kund: Norcarb Engineered Carbons AB
Varaktighet: Höst 2015
Investeringskostnad: 140 000 Msek

För mer information