Byggherresamordnare, Kallhäll Centrum

Byggherressamordning åt Järfälla Kommun i projekt Kallhälls centrum.

Projektet inkluderar ny bostadsbebyggelse om ca 300 lägenheter, anläggning av nya fjärrvärme och VA ledningar, två parkeringsdäck samt allmän torgyta. Torget kopplas till en ny pendeltågstation via en ny
gång och cykelbro. Midroc samordnar arbetet som utförs av flera byggherrar samt projektering och upphandling av entreprenör för anläggning av torgytan.

  • En ny översiktsplan för Järfälla har vunnit laga kraft under 2014. I den framtidsbild som redovisas markeras Kallhälls centrum som ett område med urban och stadsmässig struktur. (Detaljplan)
  • Den föreslagna bostadsbebyggelsen innehåller sammanlagt ca lägenheter fördelat på huskroppar mellan 4 och 16 våningar (Detaljplan)
  • Projektering och finplanering av torg och gångytor
  • Planområdets areal uppgår till ca 3,4 ha