Sanering av mark vid sågverksområde, Skellefteå

Sanering av markområde efter mer än 100 års industriverksamhet

Bakgrund

Området som saneras ligger vid Skellefteälven 15 km öster om Skellefteå centrum. Här har det tidigare funnits ett sågverk och bedrivits tillverkning av pappersmassa och träfiberskivor, en verksamhet som startade 1824 och avslutades 1992.

Genomförande

Etapp 1 omfattade främst jord förorenad av olja. Dessa oljeföroreningar kommer från den tidigare cisternanläggningen vid ångcentralen och från tallolja som förvarats i en cistern i den tidigare boardfabrikens källare. Vatten med inslag av olja i fri fas pumpades upp och togs om hand. Förutom jord och sten visade sig marken också innehålla trästockar och betongfundament, troligen rester från någon äldre kajanläggning.

Etapp 2 handlade om uppgrävning av jord som förorenats av olika metaller, främst från fyllnadsmaterial där det tidigare stått byggnader.

Etapp 3 är den största och mest komplexa delen. Föroreningarna består av dioxin och metaller.

Resultat

Arbetena utfördes enligt plan under de två inledande etapperna.

Uppdragsgivare: Skellefteå kommun

Förorening: Metaller, dioxiner, olja

Mängd:

Etapp 1: 2 200 ton (oljeförorening)
Etapp 2: 11 500 ton (metallförorening) 
Etapp 3: 20 000 ton (dioxin- och metallförorening
Metod: Deponi/destruktion

Projektet avslutas 2018.

För mer information