Sanering av mark och vatten vid oljedepåer inom Louddens energihamn

Bakgrund

Oljedepåer (Univar och f.d. Shell) inom Louddens energihamn i Stockholm ska avvecklas/saneras och marken ska återställas för annan användning.

Genomförande

Saneringen fortlöper med schakt av förorenad jord samt sortering av stora stenar på plats och för vidare transport till behandlinganläggning. Pumpning av länsvatten sker först till cisterner för sedimentering sedan vidare till dagvattennätet. I projektet ingår även rivning av oljedepåerna (ovanjordscisterner, byggnader, rörledningar m.m.). Betong från entreprenaderna krossas, görs armeringsfri och används till återfyllning. Återfyllning sker efter inmätning av schakten.

Genomförandetid: 2015-pågående

För mer information