Energiförbrukningen minskade med 29%

Textilia, som tvättar och hyr ut personalkläder och textilier, sänkte sin energiförbrukning med 29% på anläggningen i Örebro. Detta efter att Midroc i ett partneringprojekt med Textilia genomfört en rad åtgärder med målet att uppnå kraven på Svanenmärkning 3.0.

Textilia ville minska sin energiförbrukning – både av ekonomiska skäl men inte minst ur miljösynpunkt där kraven för Svanenmärkning 3.0 var målet. Midroc inledde sitt arbete med att besöka flera anläggningar för att mäta upp energiförbrukningarna. Sedan lämnades en rapport med kostnadseffektiva åtgärdsförslag.
Hos Textilia i Örebro så genomfördes nästan alla åtgärdsförslag i två etapper, 2012 och 2014. Midroc höll i projektet, höll byggmöten, tog in underentreprenörer, besiktningsmän samt hade överlämning/utbildning av utrustningen.
Några av åtgärderna bakom den stora sänkningen av energiförbrukningen var byte av all styr- och reglerutrustning för ventilationen samt konstruktion av ett återvinningssystem för gråvatten, som sedan blev det första steget i uppvärmning av tvättvatten tillsammans med kompressor och kondensat.
Ventilationen till produktionshallen byggdes om så att man fick värmeåtervinning. Det installerades energimätare så att förbrukningen på olika delar av verksamheten gick att skilja åt.

Midroc åtog sig att tillsammans med Textilias personal drifta och optimera styr- och regler under 18 månader och utbilda Textilias personal på den nya utrustningen.
Den stora satsningen resulterade i att energiförbrukningen minskade med 29%, från 3,1 kWh/kg tvätt till 2,2 kWh/kg, och kraven för Svanenmärkning 3.0 uppnåddes.


Kontakt:
Håkan Karlsson
010-471 33 54
hakan.karlsson@midroc.se