Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Midroc Project Management arbetar enligt ett processorienterat ledningssystem, MMS, där kvalitets-, miljö och säkerhetsledning är integrerade delar.

Ledningssystemet är certifierat enligt ISO 9001 samt ISO 14001 och motsvarar även kraven i OHSAS 18001/AFS 2001:1. Säkra projekt, som bidrar till kundernas lönsamhet och en hållbar samhällsutveckling, säkerställs genom riskanalyser, noggrann planering och uppföljning.

En stor andel av våra projektledare har dokumenterad kompetens för rollen som byggarbetsmiljösamordnare BAS P och U i byggnads- eller anläggningsarbete. 

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsglädje och god hälsa är nödvändiga förutsättningar för kreativitet och effektivitet. Ett framgångsrikt konsultbolag har medarbetare som trivs och utvecklas i en säker och stimulerande arbetsmiljö.

Vårt arbetsmiljöarbete omfattar hela verksamheten och alla medarbetares arbetssituation. Vi följer gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet och arbetar aktivt med att minimera risker för arbetsskador, olycksfall och tillbud på våra arbetsplatser. Såväl fysiska som psykosociala aspekter beaktas.

Midroc Project Management AB främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och utveckling genom att:

 • Genomföra riskbedömningar i uppdrag.
 • Förebygga olyckor, förslitningsskador och andra arbetsrelaterade sjukdomar med hjälp av bra utrustning och hjälpmedel.
 • Regelbundet erbjuda hälsoundersökningar och mäta hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation.
 • Aktivt arbeta med rehabiliteringsfrågor.
 • Skapa en god trivsel och gemenskap på företaget.
 • Satsa på personlig utveckling och kompetenshöjning.
 • Ta tillvara goda idéer och ständigt hitta sätt att göra bättre.
 
Miljöpolicy

Som ett framtidsorienterat konsultbolag har vi ett särskilt ansvar för att bidra till en god bebyggd miljö, miljöanpassade och säkra industriella verksamheter och en hållbar samhällsutveckling. I linje med vår mission att arbeta för en bättre framtid skall verkar vi för att skydda miljön.

Vårt miljöarbete omfattar såväl vår egen direkta miljöpåverkan som vår roll i kundernas projekt.

Midroc Project Management AB säkerställer en fortlöpande anpassning av verksamheten i en mer hållbar riktning genom att:

 • Ständigt utveckla kompetensen och medvetenheten hos våra ledare och medarbetare om de miljömässiga, kulturella och sociala förutsättningarna i de uppdrag, projekt och geografiska områden där vi verkar.
 • Mäta och analysera resultatet av vårt arbete och kommunicera på vilket sätt vi når våra mål.
 • Arbeta förbyggande och med engagerat ledarskap ständigt utveckla vår förmåga att bidra till ett hållbart samhälle.
 • Aktivt välja samarbetspartners och leverantörer som ansluter sig vår policy och kan uppfylla våra krav.
 • Säkerställa arbetssätt så att vi med marginal kan följa lagar och andra samhällskrav som berör vår verksamhet.
 
Kvalitetspolicy

Som ett effektivt och konkurrenskraftigt konsultbolag eftersträvar vi att skapa ett resultat som alltid väl infriar och ofta överträffar kundens förväntningar.

Vårt kvalitetsarbete omfattar hela verksamheten och inkluderar samarbetspartners och leverantörer när de är en del av vårt åtagande.

Midroc Project Management AB säkerställer kvaliteten i våra leveranser genom att:

 • Ständigt utveckla kompetensen hos våra ledare och medarbetare, såväl vad gäller våra kunders förutsättningar som innehållet i våra leveranser.
 • Mäta och analysera resultatet av vårt arbete och kommunicera på vilket sätt vi når våra mål.
 • Arbeta förbyggande och med engagerat ledarskap ständigt utveckla verksamheten.
 • Aktivt välja samarbetspartners och leverantörer som ansluter sig till vår policy och kan uppfylla våra krav.
 • Säkerställa arbetssätt så att vi med marginal kan följa lagar och andra samhällskrav som berör vår verksamhet. 

Vid frågor, kontakta gärna: 
Niklas Glaerum, Miljö & Kvalitetschef på Midroc Project Management
Telefon:+46 10 470 71 70, niklas.glaerum@midroc.se