Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Vi har länge arbetat med att förbättra vår verksamhet gällande kvalitet, hälsa och miljö.

Miljöpolicy

Miljötänkandet ska komma våra kunder till godo. Arbetet inriktas i första hand på nytta som vi åstadkom- mer för miljön och våra kunder genom energi- och resurs-besparande åtgärder i våra åtaganden. Därtill  kontrollerar Midroc Electro, med hjälp av rutiner och uppföljning,  transporter, avfallshantering, produkter i våra projekt och kemikalier.

Kvalitetspolicy

Vi ska överträffa våra kunders och andra intressenters förväntningar så att vi fortsätter vara en pålitlig partner i framtiden.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetet ska syfta till att åstadkomma en säker arbetsmiljö som främjar medarbetarnas hälsa samt skapar trivsel, säkra och goda arbetsförhållanden. Arbetsmiljöarbetet ska integreras i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut. Vi ska ständigt utveckla och förbättra vår arbetsmiljö samt att verksamheten ska bedrivas på sådant sätt att lagar och föreskrifter efterlevs.

Verksamhetspolicy

Vårt kvalitets-, miljö- och  arbetsmiljöarbete ska gälla hela företaget med alla dess verksamheter  och omfatta all personal. Arbetet ska vara förebyggande och leda till  ständiga förbättringar.

Vårt arbete med miljö och kvalitet har resulterat i flertalet certifieringar.