Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Miljöpolicy

Vi bidrar till en bättre framtid genom att utveckla de bästa hållbara lösningarna för våra kunder och det  samhälle där vi verkar. Med hållbara lösningar menas att vi arbetar för energieffektiva kundanläggningar samt att vi arbetar förebyggande mot förorening av vår natur, genom att:

 • Verka för ständig kunskapsutveckling för att kunna leverera hållbara energieffektiva kundanläggningar.
 • Alltid sträva efter mindre miljöbelastning, mindre resursförbrukning och minskad energiförbrukning i vårt dagliga arbete.
 • Verka för att våra leverantörer och samarbetspartners arbetar aktivt med att tillhandahålla miljöeffektiva produkter och tjänster.  
 • Kontinuerligt identifiera, utvärdera och arbeta med de miljöaspekter som påverkas av vår verksamhet.
 • Sträva efter att ständigt förbättra oss genom att kontinuerligt följa utvecklingen inom miljöområdet.
 • Samtliga medarbetare har kunskaper för att hantera miljöfrågor för sin verksamhet och den roll de befinner sig i, och följer gällande miljölagstiftning och andra krav.

 

Kvalitetspolicy

Vi ska överträffa våra kunders och andra intressenters förväntningar så att vi fortsätter vara en pålitlig partner i framtiden. Efter varje genomförd leverans skall vi vara kundens framtida förstahandsval. Detta genom att:

 • Vår förståelse för kundens och samhällets krav och behov alltid är utgångspunkten för vårt agerande.
 • Vi är en samarbetspartner att lita på genom att alltid hålla överenskommelser, vara effektiva och noggranna.
 • Vi tar ett stort kvalitetsansvar genom hela processen för att kunna erbjuda hög grad av kundnytta och leverera den slutprodukt som avtalats.
 • Vi är förbättringsinriktade med inställningen att vår leverans ska överträffa förväntningarna.
 • Vi strävar efter att ständigt förbättra oss genom att ha ett proaktivt förhållningssätt till förändringar och en kultur där varje medarbetares synpunkter tas om hand.

Kvalitetsarbete är alla medarbetares ansvar och  gäller hela företaget med alla dess verksamheter.

 

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetet inom Midroc Electro skall syfta till att åstadkomma en arbetsmiljö som främjar medarbetarnas hälsa samt skapar trivsel, säkra och goda arbetsförhållanden och på så vis bidrar till att vi är Branschens mest attraktiva arbetsgivare. Detta uppnår vi genom att:

 • Arbetsmiljöarbetet integreras i det dagliga arbetet och hänsyn till medarbetarnas säkerhet tas vid varje beslut.
 • Arbetsmiljöarbetet bedrivs så att vi ständigt utvecklar och förbättrar vår arbetsmiljö.
 • Midroc Electros verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att lagar och föreskrifter efterlevs.
 • En öppen attityd och samverkan inom företaget är viktig för utvecklingen av arbetsmiljöarbetet. Samtliga medarbetare skall ha kunskaper om verksamhetens arbetsmiljöaspekter och känna delaktighet för den egna och arbetskamraternas arbetsmiljö.
 • Det är medarbetares eget ansvar att följa instruktioner och rutiner samt vara uppmärksam på och genast rapportera risker för hälsa och miljö.
 • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet skall bedrivas på ett sådant sätt att olycksfall och arbetsskador, och annan ohälsa genom tex kränkande särbehandling eller osund arbetsbelastning, inte uppstår. Säkerhet skall ingå som en naturlig del i alla våra verksamhetsområden.
 • Vi ska erbjuda spännande och varierande arbetsuppgifter, personlig utveckling i en stimulerande arbetsmiljö, ett aktivt ledarskap och en attraktiv företagskultur.