Vi gör ansvarsfulla affärer

Vår vision är en bättre framtid, där vi är med och skapar ett samhälle där människor kan leva, utvecklas och må bra.

Vår vision är på många sätt en hållbarhetsvision. Vi måste alla hjälpas åt för att bidra till en hållbar utveckling av morgondagen. Hållbarhet behöver vara en integrerad del av den dagliga verksamheten. Vår integrerade syn är nödvändig för att vi ska nå vår högt ställda målbild: vi ska bidra till en bättre framtid. Vi tar vårt ansvar genom ansvarsfulla affärer och delar in vårt ansvar i ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar.

Ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar

Det ekonomiska ansvaret innefattar att säkerställa att vi bedriver en lönsam verksamhet. Det är grunden för vår verksamhet, och med lönsamheten följer våra möjligheter att bidra till en positiv utveckling av framtiden.

Det ekologiska ansvaret innebär att vi förebygger negativ påverkan på vår miljö genom att agera långsiktigt hållbart och vi levererar våra tjänster på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Det sociala ansvaret innebär i stort att vi vill erbjuda alla människor lika möjligheter. Det betyder att vi ställer samma höga krav på våra kunder, samarbetspartners och leverantörer som vi ställer på oss själva.