Ett nytt rekordår för Midroc Europe

Midroc Europe redovisar i sin Annual Review & Sustainability Report för 2018 en omsättning på 8,1 miljarder och ett resultat före skatt på 646 miljoner. Det är det bästa operativa resultat som Midroc-koncernen någonsin uppnått.

I jämförelse med 2017 ökade omsättningen med 21 procent och resultatet förbättrades med hela 118 procent. Den starka utvecklingen för koncernen har framförallt drivits av en allmänt stabil och gynnsam ekonomisk utveckling i framförallt Sverige, högtryck i vår fastighets-verksamhet bl.a. med försäljningen av prestigefastigheten ”Tändstickspalatset” i centrala Stockholm, samt lönsamma avyttringar av bolag i investeringsportföljen.

- 2018 var ett rekordstarkt år för Midroc och trots signaler om en stagnerande konjunktur ser vi en positiv utveckling också under 2019. Fastighetsverksamheten är geografiskt välpositionerad och har utvecklat flera nya koncept med stort värde för hållbar stadsutveckling. Entreprenad-verksamheten är efter omstruktureringar och utvecklade värdeerbjudanden rustad för att möta alla de möjligheter vi ser när samhället fortsätter att investera i energi- och klimatomställning och utvecklad infrastruktur, säger Roger Wikström, VD Midroc Europe.

Året var särskilt framgångsrikt för fastighetsverksamheten Midroc Properties. Rekordmånga projekt för såväl kommersiella fastigheter som bostäder sattes i produktion. Ett exempel är projektet Embassy of Sharing i Hyllie, Malmö, i vilket Midroc tillsammans med kommunen utvecklar ett helt nytt fastighetskoncept som integrerar olika hållbarhetsdimensioner och stimulerar interaktion mellan Malmös medborgare.

För entreprenadverksamheten i Midroc Contracting innebar 2018 stabil tillväxt. Satsningar som präglat året är omstruktureringen av affären för mekaniska tjänster liksom en expansion av Midroc Electro in på den norska marknaden och ett bolagsförvärv för expansion av Midroc Automation. Även investeringsverksamheten Midroc Invest har ett mycket starkt år bakom sig, präglat av nya kommersiella framgångar för portföljbolag som PowerCell och Minesto. Dessutom gjordes ett flertal mycket lönsamma exits – inte minst försäljningen i life science-bolaget CareDx, som har haft en fantastisk utveckling.

Utmärkande för året är också Midrocs fortsatta utveckling av det strategiska och koncernövergripande hållbarhetsarbetet. Detta beskrivs i vår Annual Review & Sustainability Report för 2018, som kan läsas här (länk).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Roger Wikström, vd Midroc Europe via roger.wikstrom@midroc.se