Gasverkstomt i Falun saneras

Arbetet med att sanera ett område kring Faluns nedlagda gasverk är nu igång.

EkoTec har fått uppdrag att schakta upp ca 50 000 ton förorenad jord eller 31 000 kubikmeter som kommer att fraktas till deponi. Gasverkstomten ligger centralt i Falun vid sjön Tisken och där bedrevs industriverksamhet fram till i mitten på förra århundradet. Inga gamla byggnader finns kvar från den tiden.

Där finns nu en skola, som evakuerats, samt skog. Det statliga projektet, med Falu Kommun som byggherre, är beräknat att pågå till sommaren 2012.

Då kommer området också att återställas med planteringar, lekpark m m och skolan tas i bruk igen. För EkoTecs del kommer första etappen av arbetet med schaktning och återfyllning av jordmassor att ske under perioden april-oktober.