Storjobb i Västerås för Ekotec

Ekotec ska sanera marken vid det gamla gasverket i Västerås. Beställare är Mälarenergi och kontraktssumman är initialt på cirka 32 Mkr. Arbetet har påbörjats under juni 2009 och ska avslutas före årsskiftet.

Området kommer att utvecklas till ett upplevelsecenter och den mark som saneras ska användas bl a till gata, parkering, park samt gång- och cykelstråk. Det gamla gasverket startade sin verksamhet 1927, då med kol som råvara. 1963 blev det ett bensinbaserat spaltgasverk. Särskilt från koltiden finns risk för föroreningar från råvaror, produkter och avfall.

Ekotec ska alltså sanera marken för att skapa förutsättningar för ny verksamhet på området samt för att minimera risken att föroreningar sprids till den närliggande Kraftverksviken i Mälaren. Arbetet omfattar schaktsanering, sortering och borttransport samt återfyllnad. Arbetet utförs till viss del även under vatten i Kraftverksviken. För att undvika spridning av föroreningar till Mälaren läggs en skyddsbarriär i form av en ”miljögardin” av geotextil ut i vattnet. För att styra och dokumentera arbetet används satellitnavigation med GPS i grävmaskinen.

Totalt ska uppskattningsvis 65 000 ton jordmassor saneras och deponeras.