Malmö, Västra hamnen - World Trade Center, energieffektivt kontor

Midroc har utvecklat World Trade Center i Malmö. Huset består av en lägre del i fem plan och en högre i tio plan. I en mellanliggande del finns receptions- och konferensutrymmen samt restaurangmöjligheter i bottenplan.

World Trade Center erbjuder kontor och lokaler för företag i alla branscher och storlekar. Ett 50-tal företag har kontor i huset. Många av dem har sitt region-, huvud- eller koncernkontor här. Målsättningen är att genom riktade aktiviteter verka för ett ökat affärsutbyte lokalt, regionalt och internationellt.

Huset har utförts efter omfattande studier avseende husets totala energibalans. Tekniken har utformats efter beräkningar som genomförts i samarbete mellan Lunds Tekniska Högskola och fastighetsägarknutna Belok-gruppen.

Midroc har valt att satsa på flera energibesparande åtgärder; användning av dubbelglasfasader i kombination med andra fasadmaterial, automatisk solavskärmning, behovsstyrd belysning, behovs- och närvarostyrd ventilation med luftburen kyla samt styrning av motorer och maskiner.

Midroc erhöll 2010 Malmö stads pris för värdefullt tillskott till stadsmiljön, den s k Gröna Lansen.

Fastighetsutveckling

Midroc har utvecklat ett energieffektivt kontorshus med dubbelglasfasader i Västra Hamnen, Malmö.

Konstruktion

Byggnaden är grundlagd på betongpålar, under mark finns ett platsgjutet garage. De bärande delarna består av betong och stål med bjälklag av betong. Fasaderna är av granit och dubbelglas.

Yta (BTA)

15 000 kvm

Arkitekt

Arkitekt under detaljplaneprocessen: Ramstad & Bryn, Oslo
Arkitekt under bygglovsprocessen: Arkitekterna Krook & Tjäder, Malmö

Tidpunkt

Huset färdigställdes årsskiftet 2008/2009