Malmö, Västra hamnen - Jungmannen, energieffektiv byggnad

Fastigheten Jungmannen är ett av Sveriges mest energieffektiva och miljövänliga kontorshus.

Byggnaden har uppförts i Västra Hamnen i Malmö. Den är i fem plan, varav det översta inrymmer sju mindre bostäder. Helhetstänkandet har genomsyrat vårt utvecklingsarbete där vi satt samman de bästa beprövade tekniska lösningarna till ett genomarbetat tekniskt system.

Från projektet World Trade Center Malmö har vi erfarenhet av flera energibesparande tekniker som vi valt att nyttja även i kontorshuset Jungmannen. Några av dem har utvecklats vidare, vilket har lett till ännu lägre energiåtgång.

Vi har med god marginal klarat både Boverkets krav och kraven för Green Building. Fastighetens energiåtgång uppgår till 45 kilowattimmar per kvadratmeter och år, vilket är hela 56 % bättre än kravet som anges av Boverket i BBR. Om en liknande byggnad skulle ha uppförts i enlighet med Boverkets krav skulle energiåtgången kunna uppgå till 104 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Några av de energibesparande teknikerna vi nyttjat är:

  • Behovsstyrd belysning
  • Behovsstyrd ventilation
  • Solavskärmning
  • God isolering
  • Nyttjande av frikyla
  • Behovsstyrning av motorer och pumpar

Kontorsbyggnaden Jungmannen erhöll Malmö stadshållbarhetspris inom stadsbyggande, den s k Årets Gröna Lans, 2011.

Konstruktion

Ytterväggarna består av välisolerade sandwich-element av betong. Yttertaket består av utvändig välisolerad hdf-bjälklag ytbelagd med sedumtak, ett s k grönt tak. Bottenplattan är utförd i betong med underliggande isolering.

Yta (BTA)

4 960 kvm

Arkitekt

White arkitekter

Tidpunkt

Byggnaden färdigställdes 2010