Havsnära bostäder väster om Ystad

Midroc planerar för ca 200 småhus och radhus i Svarte. Husen kommer att grupperas i tre "byar" mitt i det böljande landskapet.

Från Skönadalsvägen i norr till väg 9, Västra Kustvägen, i söder med havet som utsikt kan ca 200 enheter småhus och radhus uppföras. Detaljplanen innehåller tre ”byar” som avdelas med ängslik parkmark som ger utblickar mot jordbrukslandskapet i hela området. Dessa byar kommer att byggas ut etappvis söderifrån.

I väster dominerar Charlottenlundsbäckens kraftiga skogsparti och österut avgränsas området med skyddsvall, som utgör en del av områdets parkmark, mot Ystadbanan. Från området är det promenadavstånd till Svarte station varifrån tåg till Ystad (6 minuter) och Malmö (42 minuter) avgår. Med bil från Svarte är det ca 0,8 mil till Ystad och ca 5,5 mil till Malmö.

Via gång- och cykelväg når man tryggt närliggande Svarteskolan med ca 150 elever fördelade på förskola, grundskola årskurs 1-6 samt fritidshem. I Svarte finns också barnavårdscentral och distriktssköterska.

Norr om Skönadalsvägen finns en större idrottsplats med fotbollsplaner och tennisbanor. Flera golfbanor finns inom en radie på två mil.

Midroc har på egen mark tagit fram detaljplanen för egen bostadsbyggnation. För att åstadkomma en god utbyggnadstakt kommer andra intressenter att erbjudas möjlighet att köpa fastigheter för bostadsbebyggelse inom området.

Omfattning

ca 35-40 000 kvm BTA bostäder/småhus

Adress

Västra Svarte, Ystad

Planstatus

Lagakraftvunnen detaljplan 2015

Byggstart etapp 1

Beräknas till efter sommaren 2018

Kontakt

 

Caroline Cerback
010-470 73 74
caroline.cerbach@midroc.se