Nytt verksamhetsområde i Hasslanda

I Hasslanda i Lund planerar Midroc ett nytt område för både handels- och industriändamål. I detaljplanen finns även generösa byggrätter för bland annat kontor.

Hasslanda är beläget i östra Lund. Med sitt omedelbara läge intill E22 och nya Råby trafikplats, är området väl exponerat och mycket lättillgängligt för både besökande och transporter. I direkt anslutning till området finns hållplats för flera busslinjer i regiontrafik. Norr om området, längs Sydöstra vägen mot bl a Dalby, ligger Lunds största befintliga verksamhetsområde – Gastelyckan, med ett stort och varierat utbud av verksamheter.

På egen mark och i samarbete med intilliggande fastighetsägare tar Midroc fram en detaljplan som blir flexibel och möjliggör en varierad användning. Det kommer också finnas generösa byggrätter för bl a kontor. 

Detaljplanen blir anpassad för eventuell spårvägstrafik mot Staffanstorp, vilket finns med i Lunds översiktsplan. Området kommer i så fall att avgränsa till kommande stationsläge.

Vi avser utveckla området i huvudsak i egen regi och söker intressenter som vill hyra eller köpa anläggning på Hasslanda verksamhetsområde. Det finns också möjlighet att förvärva tomt för egen byggnation.

Omfattning

130 000 kvm tomtmark

Planstatus

Lagakraftvunnen detaljplan 2019/2020

Byggstart

Möjlig byggstart 2021

Kontakt

Magnus Norén
010-470 74 44
magnus.noren@midroc.se